top of page

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2018 I FREDRIKSTAD TENNISKLUBB

Årsmøtet ble avholdt på Phønix, Onsdag 28. februar 2018 klokken 18.30.

1.Konstituering

Nestleder Henning Johannessen ønsket velkommen.

– Det møtte 26 stemmeberettigede.

– Innkalling, saksliste og forretningsorden godkjent. Det var innkommet ett forslag, som ble behandlet under punkt 6.

– Henning Johannessen ble valgt til dirigent, Erling Omvik sekretær og medlemmene Anette Torjusen og Tor Kristian Zinow ble valgt til å underskrive protokollen.

2. Styrets årsberetning

Dirigenten gikk gjennom årsberetningen for 2017, som viser økt aktivitet på en rekke områder.

Vedtak: Årsberetningen for 2017 ble godkjent.

3. Regnskap

Kasserer Per Knut Christiansen gikk gjennom klubbens regnskap, som viste at klubben per 31.12 2017 har et underskudd på kroner 9 590 og bankinnskudd på kroner 98 463. Medlemskontingenten for 2017 viste kroner 143 708 mot kroner 96 904 i 2016. Nytt i årets regnskap var at klubbens anlegg er tatt med i balansen. Her presiserte

revisor at den verdien som er satt på kroner 300 000 ikke har noe med den antatte verdien av anlegget å gjøre. – Snarere er det en måte å dokumentere at klubben er eier av en eiendom i Fredrikstad, het det i revisors kommentar.

Vedtak: Klubbens regnskap ble vedtatt.

4. Fastsette medlemskontingent for 2018

Forslag til kontingent:

Senior 1 200 kroner (ingen endring)Familie 2 4000 kroner (ingen endring)Barn/Ungdom 800 kroner (ingen endring)Barn/Ungdom 400 kroner (50%) 1. år (ingen endring)

Baneleie Ikke-medlemmer, pr time:

Seniorer 200 krBarn/Ungdom 50 kr

Vedtak: Årsmøtet vedtok videreføring av samme priser for kontingent i år 2018 som for årene 2016 og 2017.

5. Orientering om status i arbeidet med innendørsanlegg

Per Knut Christiansen gikk gjennom status for arbeidet i hallkomitéen. Fortsatt er det flere alternativer å arbeide med. Status per i dag er slik:

MINNEBERGET:

Klubben har fått løfte om tomt på 10 mål på Minneberget på Østsiden. Det er planer om å etablere fire utendørsbaner samt hall med fire innendørsbaner, med liten tribune, omkledningsrom, samlingsrom, kontor og liten kiosk etc.

Fredrikstad kommune har satt av 800 000 kroner i midler til regulering av denne Minneberg-tomten. Så snart kommunen har tilsatt prosjektleder vil arbeidet starte. Reguleringen vil ventelig ta ett år fra oppstart.

Parallelt med reguleringen kan vi utføre prosjekteringsarbeid, slik at et byggeprosjekt kan starte så snart regulering er fullført. Ut fra erfaringer med tilsvarende anlegg kan det i denne sammenheng dreie seg om en investering på 25-28 millioner kroner, avhengig av standard og andel tilleggsarealer.

WIESEBANEN:

For å kunne finansiere et nytt anlegg, må vi realisere de verdier som klubben har i form av våre tomter i Bydalen. Klubben har i lang tid vært i dialog både med administrasjonen og det politiske miljøet i Fredrikstad kommune.

Vi har i løpet av 2017 fått tydelige signaler fra ordfører om at det politiske miljøet er positive til fortetting av byen og vil gå inn for omregulering av dagens anlegg til boligformål. Beregninger viser at tomteverdien bør ligge på omkring 12 til 15 millioner kroner. Denne egenkapitalen pluss spillemidler, noen sponsormidler og eventuelt mindre lån er da tilstrekkelig for å kunne finansiere et nytt anlegg.

ØSTFOLDHALLEN:

Vår hallkomité har også som kjent fulgt opp et alternativ for anlegg i Østfoldhallen. For omkring to år siden ble det innledet et arbeid for å se på muligheter for å etablere fire innendørsbaner her. Det skulle i utgangspunkt være et samarbeid mellom Amfi/Storebrand, som er drifter og eier av bygningene, og de to klubbene Fredrikstad TK og Sarpsborg TK.

I løpet av de to årene har det vært presentert og vurdert flere ulike løsninger. Men per i dag foreligger ikke noe konkret forslag som vi kan ta stilling til. Dessuten er situasjonen rundt fotball i Østfoldhallen uavklart. Vi har signalisert at dersom det kommer et konkret forslag, så skal vi ta stilling til det.

Det er viktig å understreke at Østfoldhall-alternativet sannsynligvis vil dreie seg om fire innendørsbaner på deling med Sarpsborg TK og at det ikke er muligheter for å etablere utendørsanlegg i tilknytning til Østfoldhallen.

Hallkomitéen følger prosessene tett med de ulike aktørene i Fredrikstad kommune og Østfoldhallen. Christiansen understreket at det er en forutsetning å ha vedtak fra et årsmøte eller ekstraordinært årsmøte hvis klubben skal inngå forpliktende avtaler.

Vedtak: Årsmøtet tok orienteringen til etterretning.

6. Innkomne forslag

Det var innkommet ett forslag. Hilde Samuelsens lanserte et forslag med å velge styremedlemmer for perioder på ett og to år. Begrunnelsen er å sikre bedre kontinuitet.

Forslaget: Leder  – velges for ett år

Nestleder – velges for to år

Sekretær – velges for ettår

Kasserer – velges for to år

Styremedlem – velges for ett år

Styremedlem – velges for to år

Styremedlem – velges for ett år

Varamedlem – velges for ett år

Vedtak: Årsmøtet sa ja til Hilde Samuelsens forslag.

7. Valg av styre, revisorer og valgkomité

Per Karlsrud presenterte valgkomitéens forslag til nytt styre i Tennisklubben.

Leder Per Knut Christiansen velges for ett år. Nestleder Henning Johannessen velges for to år.

Øvrig styre/funksjoner:

Emil Andersson, styremedlem, gjenvalg for ett år

Per Knut Christiansen, kasserer, gjenvalg for to år

Erling Omvik, sekretær, gjenvalg for ett år

Kristin Pettersen, styremedlem, gjenvalg for to år

Fredrik Weberg, styremedlem, gjenvalg for ett år

Anette Torjussen, styremedlem (ny), velges for ett år

Varamann: Jonathan Dalnoki, gjenvalg for ett år

Vedtak: Per Knut Christiansen valgt som leder ved akklamasjon. Vedtak: Henning Johannessen valgt som nestleder ved akklamasjon. Vedtak: Øvrige styremedlemmer og varamedlem valgt ved akklamasjon.

Valgkomitéen foreslo følgende to revisorer:

Jahn Henrik Wiese og Dag Fjeldstad.

Vedtak: Wiese og Fjeldstad valgt ved akklamasjon.

Per Karlsrud foreslo følgende medlemmer til hallkomiteen:

Emil Anderson, Jan Henrik Wiese, Per Karlsrud, Erling Omvik og Per Knut Christiansen.

Det kom også forslag fra Wiese om at Jonathan Dalnoki bør inngå i hallkomiteen. Per Knut Christiansen sa at det kan være slik at flere bør inngå i hallkomiteen og foreslo for årsmøtet at det er styret som løpende tilpasser deltagere i hallkomiteen.

Vedtak: De foreslåtte medlemmene i hallkomiteen ble valgt ved akklamasjon. Styret beslutter i perioden eventuelle endringer av deltagere i hallkomiteen.

Styret innstilte på følgende medlemmer til valgkomitéen: Theresia Maria Kasin, Svein Jonassen, Per Karlsrud, Lise Hansen og Espen Lie.

Vedtak: Kasin, Jonassen, Karlsrud, Hansen og Lie ble valgt ved akklamasjon.

Æresmedlem Per Karlsrud

Etter selve årsmøtet utpekte Fredrikstad Tennisklubb Per Karlsrud til æresmedlem. Han ble hedret for sin brede innsats, etter utrettelig styre-innsats gjennom mange år. Han har vært medlem i styret fra 1993 til 2016. Karlsrud har holdt alle typer styrefunksjoner.

I enkelte perioder har han samtidig ivaretatt sentrale verv som leder, kasserer og sekretær. Han har rett og slett holdt FTK i gang, ikke minst gjennom flere år som har vært spesielt vanskelige for klubben.

Fra tidligere i FTKs 90-årige historie er det bare utnevnt ett æresmedlem, Jahn H. Wiese.

Fredrikstad, 28. februar 2018

Erling Omvik (referent) sign.

Anette Torjusen (sign.)

Tor Kristian Zinow (sign.)

17 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page