top of page

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FREDRIKSTAD TENNISKLUBB 2016

Oppdatert: 22. jul. 2020

Årsmøtet ble avholdt på Quality hotell Fredrikstad, onsdag 30. mars 2016 klokken 18.00.


1. Godkjenne de stemmeberettigede. Det møtte 15 medlemmer med stemmerett og 1 fullmakt, dvs 16 stemmer.


2. Åpning og godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden Formann Kenneth Reinaas ønsket medlemmene velkommen. Det er mottatt 2 forslag fra medlemmene som tas opp i punkt 6: Innkomne forslag.

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent.


3. Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen

Møteleder: Leder Kenneth Reinaas Forslag til Referent: sekretrær Per Knut Christiansen Forslag til Undertegning av protokoll: Kim Hansen og Jonathan Dalnoki. Vedtak: Forslag til referent og to medlemmer til signering av protokoll ble godkjent.


4. Presentasjon av planer for nytt innendørsanlegg Kenneth Reinaas og Emil Anderson viste tegninger og forklarte hvordan anlegget som planlegges og hvilke prosesser man for tiden ser for seg frem til et ferdig tennisanlegg i Østfoldhallen. Det var en bred redegjørelse av foreløpige planerlskisser for baneanlegget, på til sammen 4 baner, hvor FTK og STK disponerer 2 hver. Eie eller leie er ikke avklart. FTK har for tiden ingen egenkapital å legge i et slikt prosjekt, og lang leie pa ca 30 år er foreløpig plan. Det var meget stor oppslutning fra årsmøtet om å få til en slik realisering av tennisanlegg for innendørs bruk.


5. Regnskap for virksomhetsåret 2014/2015. FTK har gått over til kalenderår for regnskapet (besluttet på forrige arsmøte), og det presenterte regnskapet er periodisert for kalenderaret 2015. Per Karlsrud gikk gjennom regnskapet, som viser at klubben pr 31.12.2015 har et årsresultat for 2015 på kroner 124.045 og bankinnskudd kroner 291.015,-. Den store endringen i årsresultat og bankinnskudd kommer av støtte fra Fredrikstad kommune på kr 150.000,-. Uten denne spesielle støtten i 2015 ville resultatet vært et underskudd på ca kr 25.000,-. Styret anbefalte at regnskapet med overskudd på kroner 124.405,- godkjennes.

Vedtak: Årsmøtet godkjente regnskapet.

Sak til orientering fra forrige arsmøte vedr bruk av midler fra kommunen: De 150.000 kr som FTK har fatt i støtte fra kommunen i år 2015 gir mulighet til å oppgradere banene i år 2016. Leder Kenneth Reinaas redegjorde for hvilke alternativer og kostnadsanslag styret vurderer. Det er ønskelig å utbedre alle 4 banene. Det er prioritert å få en løsning som sikrer en bedre drenering på de 2 eldste banene. Det var en bred diskusjon om tilbud og løsninger for bedring av banene. Videre er det prioritert å gjennomføre en oppgradering av omkledningsrom med dusjer, og få ryddet og utnyttet dagens kjellerrom mer enn i dag. Andre behov er utbedring/asfaltering av minibanene, ballvegg, klubbhuset, mm.

Det kom også opp under diskusjonen et behov for a se nærmere på hvordan banene styres og stenges ved regnfuktighet. Styret vil se nærmere på dette i løpet av våren.


6. Innkomne forslag

Det var kommet inn 3 forslag til årsmøtet.


Forslag fra Jonathan Dalnoki: • Lasse Irvam som medlem i valgkomiten. Behandles under sak 10: Valg. • Nedsatt baneleie for ikke medlemmer, spesielt juniorer (gratis/symbolsk sum).

Behandles under sak 9: Fastsette medlemskontingent. • Delt funksjon på kasserer & medlemsansvarlig (f.eks Per Knut Christiansen og

Ann Kristin Bugdo-Pettersen). Behandles under sak 10: Valg.


7. Forslag til visjon og mål for Fredrikstad Tennisklubb Forrige årsmotet vedtok at det skulle utarbeides et enkelt, lettfattelig og klart visjonsdokument for FTK.

Vedtak: Arsmøtet ga sin tilslutning til styrets fremlagte forslag om visjon og mål for perioden 2016 til år 2020.


8. Ny pålagt lovnorm for Fredrikstad Tennisklubb AIle foreninger under NIF er palagt en ny lovnorm som skal vedtas på årsmøter i 2016. Dagens lover for FTK er innarbeidet i det fremlagte forslaget som for øvrig er etter den nye lovnormen.

Vedtak: Arsmøtet vedtok ny lovnorm enstemmig med 16 stemmer av totalt 16 stemmeberettigede.


9. Fastsette medlemskontingent Forslag til kontingent for år 2016:

Senior, Familie, BarnlUngdomBarn/ungdom (50%) i første år som medlem

1.200 kr for voksen

2.400 kr for familie

800 kr for barn/ungdom under 18 år

400 kr for første medlemsår for barn/ungdom under 18 år

Baneleie Ikke-medlemmer, pr time:

Seniorer 200 krBarnlUngdom under 18: 50 kr


Vedtak: Årsmøtet vedtok videreføring av samme pris på kontingent i år 2016 som for 2015, med tillegg at ny pris for baneleie ikke-medlemmer barn/ungdom (dvs under 18 dr) settes til 50 kr i timen.


10. Valg

Kenneth Reinaas presenterte forslag til nytt styre.


Forslag til nytt styre: Kenneth Reinaas, leder Karl Emil Andersson, nestleder Per Karlsrud, kasserer Per Knut Christiansen, sekretrær Fredrik Weberg, styremedlem Ann Kristin Bugdo-Petersen, styremedlem

Kristin Weraas Pettersen, styremedlem

Erling Omvik, varamedlem


Vedtak: Kenneth Reinaas ble gjenvalgt som leder ved akklamasjon.

Vedtak: Karl Emil Andersson ble gjenvalgt som nestleder ved akklamasjon.


Innkommet forslag fra Jonathan Dalnoki om å dele funksjonen kasserer og ajourhold av medlemsregistret ble diskutert.

Arsmøtet foretok følgende presisering i forslaget til øvrige styremedlemmer:


• Ann Kristin Bugdo-Petersen, ansvar for ajourhold av medlemsregister.

• Per Knut Christiansen, ansvar for kassererfunksjonen.


Vedtak: Med disse presiseringer valgt ved akklamasjon.


Forslag til revisorer: Jan H. Wiese og Lasse Irwam

Vedtak: Valgt ved akklamasjon.


Forslag til valgkomite: Kim Hansen (leder), Svein Jonassen, Theresia Kasin, og som varamedlem Lasse Irvam.

Vedtak: Valgt ved akklamasjon.


11. Avslutning

Møteleder Kenneth Reinaas takket for fremmøtet og engasjement under arsmøtet.

Fredrikstad, 30. mars 2016

Per Knut Christiansen (referent)


Kim Hansen og Jonathan Dalnoki skrev under protokolen.

………………………………………………….

Årsberetning for Fredrikstad Tennisklubb

Virksomhetsåret 2014/2015

Det er i løpet av aret avholdt 7 ordinære styremøter,

Styrets ambisjoner for FTK nærmeste år:

Sportslige mål:

a. 1 herrelag i 3. divisjon

b. 2 herrelag i 4. divisjon

c. 1 damelag i divisjonssystemet b.

Mesterskap FTK arrangerer:

a. Klubbmesterskap i Herrer, Junior og Double. b. Vurdere mulighet for at FTK etter hvert kan arrangere Østfoldmesterskap.

Resultater for sesongen er: Førstelaget har rykket opp fra 4.divisjon til 3 divisjon.

Et damelag starter neste år (2016), seniordamer.

Klubbmesterskap ble avholdt helgen 21.-23. august 2015 i strålende sornmervær med ca 40 deltagere.

Det er valgt en (1) trener for medlemmene pa vegne av FTK, Jonathan Dalnoki, og samarbeidet med NTA (Norges Tennis Akademi er avsluttet).

Det er nå ca 40 ungdommer fra 5 til 18 år som er pa trening, og de fleste trener 2-3 timer i uken. Trener har 15 timer i Kongstenhallen pr uke og ca 10 timer med treningstimer i hallen pa Gressvik.

Nye priser for medlemskap i FTK fra år 2015 er vedtatt til:

Kr 1.200 for seniorKr 2.400 for familie (2 * senior) D Kr 800 barn/ungdom (ingen endring)

Det er valgt 3 underutvalg:

Sponsorutvalget:

Carsten Durban er leder for Sponsorutvalget og med er Frode Kristiansen.

Oppgaver er bl.a reklame pa banene på St.Croix, reklameplass i hallen på Onsøy, bedriftspakke hvor bedrifter kan prøve tennis, eks ved 3-5 årsavtaler, egne bedriftsturneringer, mm.

Sportsutvalget: Kim Hansen leder sportsutvalget og med er Emil Andersson. De organiserer divisjonslagene og samler sponsorer ved aktiviteter o.l.

Bane-dugnadskomitéen: Svein Jonassen leder bane-/dugnadskomiteen og med er Allan Bech.

Klubben har opprettet egne nettsider, www.fredrikstadtennisklubb.no

Det arbeides med planer for nytt innendørsanlegg, og det er samtaler med kommunen om plassering og pris for ny tomt. Styret vil orientere nærmere så snart det er konkrete planer.

FTK har opprettet grasrotandel, og medlemmene med familie og venner henstilles a registrere seg på grasrotandel for FTK, se grasrotandel pa NorskTipping.no.

150.000 kroner er mottatt fra kommunen som støtte til klubber som har egne anlegg. Planlegges til å forbedre baner, asfaltbaner, treningsvegg, omkledningsrom.

Det er for tiden ca 215 betalende medlemmer.

Styret i Fredrikstad Tennisklubb

52 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comentários


bottom of page