top of page

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FREDRIKSTAD TENNISKLUBB 2017

Oppdatert: 22. jul. 2020

Sakslisten:

Godkjenning av stemmeberettigede

Det møtte 15 medlemmer med stemmerett.

Åpning og godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden


Leder Emil Andersson ønsket medlemmene velkommen.
Det er innkommet 2 forslag til årsmøtet (l forslag fra medlem og 1 forslag fra styret), og disse tas opp i punkt 6: Innkomne forslag.

Vedtak: Innkalling og utsendt saksliste godkjennes.


Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å      underskrive protokollen

Styrets forslag:

Møteleder: Leder Emil Andersson
Referent: Sekretær Per Knut Christiansen. Undertegning av protokoll: Thomas Torjusen og Henning Johannessen.

Vedtak: Forslag til mate leder, referent og to medlemmer til signering av protokoll ble godkjent.

Behandle årsberetning

Årsberetningen ble gjennomgått og kommentert.

Vedtak: Årsberetning for 2016 godkjennes

Orientering om status i arbeidet med innendørsanlegg for FTK.

Emil Anderson redegjorde for hva som har skjedd i dialogen med Østfoldhallen og kommunen.
Det siste aret har det ikke vært mulig å få fremdrift på saken om å få bygget innendersbaner sammen med STK på parkeringsområdet over Østfoldhallen.

Eierne av Østfoldhallen har ikke konkludert på noen måte, og fotballen har først meget nylig valgt ikke forlenge leieavtalen av dagens store innehall.

Andre planer:Målet er å få til et felles anlegg med både ute- og innebaner (4+4).
Det også vært et møte med kommunen med slikt formål (etter brev og initiativ fra styret), og det diskuteres fremover en mulighet hvor et slikt anlegg eventuelt kan plasseres, eks på Mineberget (Østsiden).
Et slikt anlegg vil forutsette både spillemidler og en egenkapital som FTK i dag kun kan reise ved å få realisert tomteverdien på anlegget ved St.Croix. Mulige alternativer for dette sees på fremover.

Det har vært en liten dialog med Østsiden IL/Fredrikstad Håndballcup om samarbeid om et anlegg på Mineberget. Fremover vil tas flere slike initiativ.

Kommentarer fra årsmøtet: Det var enighet til styrets mål om et felles anlegg med ute- og innebaner.
Videre også støtte til fortsatt arbeid med å realisere en mulighet med innebaner i Østfoldhallen. Dette sees på som et midlertidig alternativ, versus målet om felles anlegg for ute- og innebaner.

Skjer det noe nytt i saken, så vil det legges ut på klubbens nettsider/Facebook.

Vedtak: Årsmøtet støtter styrets arbeid for a muliggjøre et felles anlegg for både ute– og innendørsbaner for FTK.

Regnskap for virksomhetsåret 2016.


Per Karlsrud gikk gjennom regnskapet, som viser at klubben pr 31.12.2016 har et underskudd på kroner -186.022,- og bankinnskudd på kroner 93.353,-.

Underskuddet skyldes en større baneoppgradering i 2016, og må sees i sammenheng med overskuddet forrige år på kr 124.045 da støtten fra Fredrikstad kommune på kr 150.000,- ble inntektsført i 2015.
Postene i det fremlagte regnskapet ble gjennomgått og forklart.
Det kom forslag om at tomten til FTK på St.Croix bør fremkomme i balansen, samt at seniorer bør betale egne spillelisenser. Styret vil følge opp begge forslag.

Styret anbefalte at regnskapet med underskudd på kroner -186.022,- godkjennes.

Vedtak: Årsmøtet godkjente regnskapet for år 2016.

Innkomne forslag

Det er kommet inn to forslag til Årsmøtet.

Forslag 1, fra Jonathan Dalnoki:

”Jeg ønsker herved å komme inn med forslaget til å lede sponsorutvalget/teamet. Jeg garanterer a skaffe minst 200.000 kr. i sponsorinntekter til klubben i løpet av 1 år.
For å jobbe med dette skal jeg ha en ‘cut’ på 45%, og for hver 100.000 kr. økes den med 5% Dersom jeg ikke klarer å nå målet, så kan jeg ”miste jobben”, etter styrets vurdering. Styret kan si seg enig i dette før årsmøtet, alternativt vil det bli holdt avstemning på og av selve årsmøtet.»

Styret innstilling: Styret støtter ikke forslaget fra Jonathan Dalnoki.

Styret redegjorde for sin begrunnelse til ikke å støtte forslaget fra Jonathan Dalnoki. Styrets Forslag 2 er å anse som et alternativ til Forslag l, og som styret mener på en bedre måte ivaretar hensikten for klubben, trener og ungdomssatsingen i FTK.

Forslag 2, fra styret i FTK:

”Av sponsorinntekter som selges inn av styret/sponsorutvalget, så vil 50% brukes til ungdomstiltak og trenerutvikling i FTK.»

Begge forslag ble grundig og lenge debattert av så godt som samlede fremmøtte medlemmer.
Det etter hvert klart at det var flertall for Forslag 2, og det ble så stemt først for Forslag 2:

”Av sponsorinntekter som selges inn av styret/sponsorutvalget, så vil 50% brukes til ungdomstiltak og trenerutvikling i FTK.»

Vedtak: Forslag2 ble vedtatt med 13 stemmer for og 2 blanke stemmer.

Fastsette medlemskontingent

Forslag til kontingent for år 2017:

Senior kr 1.200                        (ingen endring)Familie
 kr 2.400                        (ingen endring)Barn/Ungdom 
 kr   800                        (ingen endring)Barn/ungdom (50%) første år 
kr 400 (ingen endring)

Baneleie Ikke-medlemmer, pr time:

Seniorer 200 krBarn/ungdom 50 kr

For år 2017: Det ble nevnt at betalt baneleie ved regn bør gi ny gratis spilletime. Styret etablerer slik praksis.

Vedtak: Årsmøtet vedtok videreføring av samme priser for kontingent i 2017 som for år 2016.

Valg

På vegne av valgkomitéen presenterte Svein Jonassen forslag til nytt styre:

Emil Andersson, leder (gjenvalg)

Henning Johannessen, nestleder (ny)

Per Knut Christiansen, kasserer (gjenvalg)

Erling Omvik, sekretær (gjenvalg)

Kristin Weraas Pettersen, styremedlem (gjenvalg)

Fredrik Weberg, styremedlem (gjenvalg)

Hilde Samuelsen, styremedlem (ny)

Jonathan Dalnoki, varamedlem (ny)

Vedtak: Emil Andersson valgt som leder ved akklamasjon.

Vedtak: Henning Johannessen valgt som nestleder ved akklamasjon.

Vedtak: Øvrige styremedlemmer valgt ved akklamasjon.

Forslag til revisorer:

Jahn H. Wiese og Lasse Irwam.

Vedtak: Valgt ved akklamasjon.

Forslag til valgkomité:

Per Karlsrud (leder), Svein Jonassen, Theresia Kasin og varamedlem Lasse Irwam.

Vedtak: Valgt ved akklamasjon.

Møteleder Emil Andersson takket avgående styremedlemmer Per Karlsrud og Ann-Kristin Bugdø-Petersen for innsatsen i styret.

En spesiell takk fra årsmøtet gikk til Per Karlsrud som nå går ut av styret etter 25 år innsats som leder og kasserer


Fredrikstad, 22. mars 2017

Per Knut Christiansen, sekretær

34 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Avlyst - uhøytidelig mix 10. juni

Grunnet lav deltakelse må vi dessverre avlyse. Vi vurderer å sette opp arrangementet på nytt til høsten. Allerede innbetalt avgift refunderes.

Comentarios


bottom of page