top of page

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FREDRIKSTAD TENNISKLUBB

Avholdt på Phønix, tirsdag 12. mars 2019 klokken 18.00


Noen av deltagerne på årsmøtet. Fra venstre Ann-Kristin Bugdø-Petersen, Jahn Henrik Wiese, Kristin Pettersen og Anette Torjusen.


1. Konstituering


Klubbens leder Per Knut Christiansen ønsket velkommen.

- Av klubbens registrerte 176 medlemmer møtte 21 stemmeberettigede til årsmøtet.

- Innkalling, saksliste og forretningsorden ble godkjent. I år var det ingen som fremmet forslag til årsmøtet.

- Per Knut Christiansen ble valgt til dirigent og Erling Omvik fikk oppgaven som sekretær. Medlemmene Thomas Torjusen og Constance Thuv sa ja til å underskrive protokollen.


2. Styrets årsberetning

Nestleder Henning Johannessen gikk gjennom årsberetningen for 2018, som også dette året ble dominert av et langt kapittel om arbeidet med innendørs-anlegg for tennis. Et vellykket klubbmesterskap med 69 deltagere fikk også bred omtalte.


Vedtak: Styrets årsberetning ble godkjent.


3. Regnskap

I rollen som kasserer orienterte Per Knut Christiansen om årsregnskapet.

Det viser at klubben per 31.12.2018 har et overskudd på kroner 60 985 og bankinnskudd kroner 152 718. Medlemskontingenten for 2018 er bokført med kroner 113 371. (Til sammenligning var klubbens inntekt fra kontingenter i 2017 kroner 143 708 og i 2018 kroner 96 904.)

Vedlikehold på våre baner utgjør kroner 94 259, mot kroner 215 869 i 2017.

I årsregnskapets balanse videreføres kroner 300 000 som verdi på klubbens eiendom.

Kassereren presiserte at summen er symbolsk, hensikten er å dokumentere at klubben besitter eiendom i Fredrikstad.

Revisor Jahn H. Wiese sa på årsmøtet at han etterlyser noe ”skarpere” periodisering. Han mener også at klubben bør ta i bruk et regnskapsprogram for å effektivisere regnskapsarbeidet.


Vedtak: Klubbens regnskap ble vedtatt.


4. Fastsette medlemskontingent

Forslaget til kontingent inneholdt ingen endring fra fjoråret.

- Senior kroner 1 200

- Familie kroner 2 400

- Barn/ungdom kroner 800

- Barn/ungdom (får 50 pst rabatt første år) kroner 400


Vedtak: Årsmøtet vedtok å videreføre uendrede priser som i 2018.


5. Orientering om arbeidet med tennishall

Per Knut Christiansen og Emil Andersson orienterte om status for arbeidet med innendørs-anlegg, med utgangspunkt i redegjørelsen i årsberetningen. Andersson slo fast at Tennisklubben oppfatter dialogen med kommunen som svært positiv, både politisk og administrativt. Kommunen har satt av midler for regulering av den aktuelle tomta på Mineberget.

- Vi som bor i Norges sjette største by bør kunne tilby befolkningen et innendørsanlegg, sa Andersson. Det ble også påpekt at vekstpotensialet i antall medlemmer og sponsorvilje øker betraktelig når klubben har konkrete hallplaner.

Det nylig fremlagte forslaget til ny arealplan reiser flere spørsmål når det gjelder verdifastsettelse av vår tomt i Bydalen. Klubben har avtalt møte med konstituert plan- og samfunnsutviklingssjef Espen Eggen i løpet av mars, og innen 1. april leverer klubben sine kommentarer til arealplanforslaget.


Vedtak: Årsmøtet tok orienteringen til etterretning – og ber styret om å arbeide videre med alternative løsninger for innendørs-anlegg.


6. Forslag om ny gren: Padel-tennis

Norges Tennisforbund har allerede inkludert en av verdens raskest voksende idretter i sin portefølje. Styret i FTK registrerer en trend rundt oss i Østfold at private initiativ/kommersielle bedrifter starter padel-klubber. – Vår klubb bør være tidlig ute for å favne denne idretten, heter det i styrets innstilling.

Styret vurderer både å etablere en utebane for padel i Bydalen og vil se på mulighetene for å inkludere padel i et fremtidig innendørs-anlegg.


Styrets innstilling om å endre vedtektene:

”Klubbens formål er å arbeide for tennissporten og padeltennisens utvikling, samt å fremme vennskapelig samvær blant medlemmene.”

Vedtak: Årsmøtet godkjente styrets innstilling om padeltennis som egen gren i

Fredrikstad Tennisklubb.


7. Valg av FTK-delegater til årsmøtet i Tennisregion Østland Øst

Vedtak: Årsmøtet gir styret fullmakt til å utpeke delegater til årsmøtet


8. Valg av nytt styre, revisorer og valgkomité


På vegne av valgkomitéen presenterte Svein Jonassen kandidater til nytt styre:

Leder: Per Knut Christiansen, gjenvalg for to år

Øvrig styre:

- sekretær og styremedlem Erling Omvik, gjenvalg for to år.

- styremedlem Emil Andersson, gjenvalg for ett år.

- styremedlem Fredrik Weberg, gjenvalg for to år.

- styremedlem Anette Torjusen, gjenvalg for to år.

- styremedlem Ina Tangen (ny), valg for ett år.

- vararepresentant til styret Jonathan Dalnoki, gjenvalg for ett år.

Kristin Pettersen trer ut av styret etter eget ønske.


Vedtak: Alle kandidater ble valgt, ved akklamasjon.


Øvrige styremedlemmer som ikke var på valg ved dette årsmøtet:

- Henning Johannessen, valgt som nestleder for to år i 2018 – ett år igjen.

- Per Knut Christiansen, valgt som kasserer (rolle) for to år i 2018 – ett år igjen.

Valgkomitéen foreslo gjenvalg på revisorer:

- Jahn H. Wiese

- Dag Fjeldstad.


Vedtak: Begge fikk ny tillit, ved akklamasjon.


Styrets fremmet dette forslaget til ny valgkomité:

- Leder Svein Jonassen

- medlem Lise Hansen

- medlem Per Karlsrud

- varamedlem: Espen Lie


Vedtak: Årsmøtet responderte igjen med applaus.

Fredrikstad, 12. mars 2019


Erling Omvik Constance Thuv Thomas Torjusen

(referent) (sign) (sign) (sign)
133 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comentários


bottom of page